Νόμος 4099/12 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες για τις οποίες της έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της οι ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) η πρόθεση της εταιρείας διαχείρισης να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα,

 

β) το πρόγραμμα των εργασιών της, με αναφορά των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, καθώς και των διαδικασιών και ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και

 

γ) οι λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών.

 

2. Αν εταιρεία διαχείρισης της παραγράφου 1 επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που αναφέρεται στο παράρτημα II της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ακολουθείται η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26.

 

3. Μετά την κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρχίσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 90.

 

4. Αν μεταβληθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1, η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από τη μεταβολή ή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνεται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης σε περίπτωση μεταβολής του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών για τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

 

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες των παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.