Νόμος 4099/12 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Τηρουμένου του άρθρου 4, εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα έγγραφα:

 

α) την κατά το άρθρο 36 έγγραφη σύμβαση με το θεματοφύλακα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και

 

β) πληροφορίες σχετικά με τυχόν συμφωνίες ανάθεσης των λειτουργιών της διαχείρισης επενδύσεων και της διοίκησης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι οποίες αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

 

Εάν μια εταιρεία διαχείρισης ήδη διαχειρίζεται οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου ιδίου είδους και έχει ήδη υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ως άνω απαιτούμενα έγγραφα, αρκεί η απλή μνεία αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για την τήρηση των οποίων είναι αρμόδια, δύναται να ζητεί από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, με βάση τη βεβαίωση που αναφέρεται στα άρθρα 26 και 27, σχετικά με το κατά πόσον το είδος του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, για τη διαχείριση του οποίου ζητείται άδεια, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας που διαθέτει η εταιρεία διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή, οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης απαντούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της υποβολής του αιτήματος.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απορρίψει την αίτηση της εταιρείας διαχείρισης μόνον εάν η εταιρεία διαχείρισης:

 

α) δεν πληροί τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει του άρθρου 32,

 

β) δεν έχει λάβει άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της να διαχειρίζεται το είδος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες για τη διαχείριση του οποίου ζητείται άδεια, ή

 

γ) δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

Πριν την απόρριψη της αίτησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται με τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

 

4. Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση από την εταιρεία διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται αναφορικά με τη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη υποβολή των εν λόγω πληροφοριών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.