Νόμος 4099/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία ασκεί στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με τη σύσταση υποκαταστήματος, συμμορφώνεται προς τις διατάξεις αφ' ενός της νομοθεσίας του κράτους - μέλους καταγωγής της όσον αφορά την οργάνωσή της και αφ' ετέρου του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, οι οποίες διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αφορούν ειδικότερα τα εξής:

 

α) τη σύσταση και την αδειοδότηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

β) την έκδοση και την εξαγορά των μεριδίων του,

 

γ) τις επενδυτικές πολιτικές και τα επενδυτικά όρια, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και της μόχλευσης,

 

δ) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδότηση και τις ακάλυπτες πωλήσεις,

 

ε) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική διαχείριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

στ) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης ή εξαγοράς των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, το χειρισμό τυχόν σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών,

 

ζ) τη διανομή ή την επανεπένδυση των εσόδων,

 

η) τις υποχρεώσεις του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε θέματα ενημέρωσης και υποβολής στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις περιοδικές εκθέσεις,

 

θ) τις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση και την προώθηση της διάθεσης των μεριδίων του,

 

ι) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,

 

ι)α) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

ι)β) τη διαδικασία λύσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

ι)γ) κατά περίπτωση, το περιεχόμενο του μητρώου των μεριδιούχων,

 

ι)δ) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και

 

ι)ε) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων σε σχέση με τα στοιχεία α' έως ι)γ'.

 

2. Η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό του δελτίο, τηρώντας το κατά περίπτωση ισχύον δίκαιο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2.

 

4. Η εταιρεία διαχείρισης καθορίζει και εφαρμόζει όλες τις ρυθμίσεις και οργανωτικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και στο ενημερωτικό του δελτίο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.