Νόμος 4099/12 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Επαγγελματικό απόρρητο - Ανταλλαγή πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 102 - 104 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλμένοι από αυτήν ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή άλλοι εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση των ανωτέρω προσώπων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε άλλο πρόσωπο ή δημόσια αρχή, παρά μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακά του, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται στις περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) ή ειδικών νομοθετικών διατάξεων που προβλέπουν συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ορισμένες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, καθώς και όταν συγκατατίθεται η δημόσια αρχή που κοινοποίησε τη σχετική πληροφορία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης - εκκαθάρισης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή εταιρείας διαχείρισης ή θεματοφύλακα ύστερα από δικαστική απόφαση, επιτρέπεται στα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες δεν αφορούν σε τρίτους που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης των ανωτέρω, στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού ή εμπορικού δικαίου.

 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών - μελών βάσει του παρόντος νόμου, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή τις εταιρείες διαχείρισης ή τους θεματοφύλακες τους, ή να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο της παραγράφου 1.

 

Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με Αρμόδιες Αρχές κράτους - μέλους βάσει του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορούν να ορίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να κοινοποιηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους και ενδεχομένως μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις Αρμόδιες Αρχές τρίτων κρατών ή με αρχές ή φορείς τρίτων κρατών, υπό τον όρο ότι οι χορηγούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών ή φορέων.

 

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, δύνανται να κοινοποιηθούν μόνον ύστερα από ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχομένως, μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει των παραγράφων 1 ή 2, δύναται να τις χρησιμοποιεί μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων της για τους εξής σκοπούς:

 

α) για να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας εκ μέρους των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή των εταιρειών διαχείρισής τους ή των θεματοφυλάκων τους και να διευκολύνει τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, ή

 

β) για την διευκόλυνση οποιωνδήποτε ερευνών της εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, ή

 

γ) για να επιβάλει κυρώσεις ή να λάβει μέτρα, ή

 

δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή

 

ε) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 99.

 

5. Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφ' ενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφ' ετέρου, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του Υπουργείου Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου [Ν] 1969/1991 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 (ΦΕΚ 157/Α/1985), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της, των αρμοδίων αρχών για την εποπτεία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των δημοσίων αρχών για τις οποίες ειδικές νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφ' ενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφ' ετέρου των προσώπων τα οποία νόμιμα μετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, της εταιρείας διαχείρισής του ή του θεματοφύλακά του, των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών στους οποίους έχουν νόμιμα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των λογαριασμών των ιδρυμάτων αυτών και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των προσώπων του παρόντος εδαφίου.

 

Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1 και 4 δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση, από τις προαναφερόμενες Αρμόδιες Αρχές, των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους, ούτε τη διαβίβαση, σε φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση συστημάτων αποζημίωσης, των αναγκαίων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πληροφοριών.

 

Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται βάσει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου διέπονται από τους όρους του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, όταν οι πληροφορίες προέρχονται από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Αρμοδίων Αρχών που τις κοινοποίησαν και ενδεχομένως μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

 

6. Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών του παρόντος άρθρου δύναται να επεκταθεί και σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, αλλά είναι εντεταλμένα από τις Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 5 για τον έλεγχο ή τη διερεύνηση παραβάσεων από τους εποπτευόμενους οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 για το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.

 

7. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εμποδίζουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές ή οργανισμοί δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών οι οποίες κοινοποίησαν τις εν λόγω πληροφορίες.

 

8. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.