Νόμος 4099/12 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Συνεργασία αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 101, 105 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές των κρατών - μελών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, καθώς και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των εκτελεστικών μέτρων αυτής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις αρμοδιότητές της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες η ερευνώμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει χωρίς καθυστέρηση στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών - μελών τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των εκτελεστικών μέτρων αυτής.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και παρέχει σε αυτή χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του Κανονισμού (EE) 1095/2010.

 

Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό με λεπτομερή τρόπο στις Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους, προκειμένου αυτές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Εάν οι Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι έχουν βάσιμους λόγους να υποπτεύονται ότι πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει τις εν λόγω Αρμόδιες Αρχές για τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τη συνεργασία των Αρμοδίων Αρχών άλλου κράτους - μέλους κατά για τη διενέργεια εποπτείας ή επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας στο έδαφος του άλλου κράτους - μέλους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει αίτημα από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους για διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 101 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ:

 

α) προβαίνει η ίδια στην αιτούμενη εξακρίβωση ή έρευνα, ή

β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα, ή

γ) επιτρέπει σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή άλλο εμπειρογνώμονα να διενεργήσει την εξακρίβωση ή έρευνα.

 

Εάν η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να αποδεχθεί αίτημα των Αρμόδιων Αρχών του κράτους - μέλους που ζήτησαν συνεργασία να συνοδεύεται το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού τους προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση ή έρευνα τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Εάν η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού της προσωπικού.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει τη συνεργασία των Αρμόδιων Αρχών άλλου κράτους - μέλους για τη διενέργεια εξακρίβωσης ή έρευνας στο έδαφος του και η εν λόγω έρευνα διενεργείται από τις Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού της προσωπικού.

 

9. Σε περίπτωση που η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών της παραγράφου 2, καθώς και να απέχει από κάθε ενέργεια που προβλέπεται στην παράγραφο 6, μόνον εάν:

 

α) η αιτούμενη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Ελλάδας,

 

β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά των ιδίων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων και

 

γ) έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

 

δ) υπάρχει πιθανότητα η αιτούμενη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών να επηρεάσει αρνητικά δική της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 65 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει λεπτομερώς τις Αρμόδιες Αρχές που υποβάλλουν την αίτηση σχετικά με κάθε απόφαση άρνησης που λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου 9.

 

11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών τα ακόλουθα:

 

α) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε,

 

β) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διενέργεια έρευνας ή επιτόπιας εξακρίβωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 102, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε, ή

 

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εξουσιοδότηση των στελεχών της να συνοδεύσουν το προσωπικό της Αρμόδιας Αρχής του άλλου κράτους - μέλους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε.

 

12. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 9 του άρθρου 101 και του άρθρου 105 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις διαδικασίες για τις επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες, καθώς και σχετικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Αρμοδίων Αρχών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.