Νόμος 4111/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Παραμονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία υπό προϋποθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

 

Η παραμονή στην υπηρεσία Προϊσταμένων των γενικών Διευθύνσεων κατόπιν αιτήσεώς τους και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Με τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται η παραμονή στην υπηρεσία των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν ήδη επιλεγεί να παραμείνουν σε αυτή.

 

Η κατά τα ανωτέρω παραμονή στην υπηρεσία Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης δύναται να αίρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης ή εν γένει αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου προ της τοποθέτησης μεταβατικά των προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οπότε και ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), με το άρθρο 23 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014), με το άρθρο 6 της από 24-12-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.