Νόμος 4123/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθεισών και εκάστοτε εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

 

Για την παράβαση των μέτρων του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, μετά την κατά το άρθρο 16 θέση του σε εφαρμογή, επιβάλλονται οι ήδη υφιστάμενες στη διέπουσα το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης νομοθεσία κυρώσεις ή οι εκάστοτε προβλεπόμενες με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου για το μέτρο Υπουργού. Ως ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται για τις ανωτέρω παραβάσεις ορίζεται, κατά παρέκκλιση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου 3054/2002, το 10% του μέσου μηνιαίου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.