Νόμος 4132/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Εφόσον μετά το συμψηφισμό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των κατόχων αδείας κυκλοφορίας από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται στο στοιχείο α' της παραγράφου 1 του παρόντος και από εκείνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος δύνανται να εκχωρούνται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

 

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2012.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.