Νόμος 4144/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις του νόμου 4052/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος Β' του άρθρου 87 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διάστημα έως 3 ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

 

β) Προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 87 προστίθεται παράγραφος Γ' ως ακολούθως:

 

{Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίστανται οι λέξεις του άρθρου 40 με τις λέξεις του άρθρου 88.

 

4. Το άρθρο 93 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 93

 

Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 87, χωρίς προηγούμενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή της.}

 

5. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 Διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 108 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Στα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και στα υποκαταστήματά τους, που λειτουργούν παρανόμως, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

α)α) πρόστιμο ύψους 5.000 € για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας, που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή / και

 

β)β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 3 ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας,

 

γ)γ) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

 

β. Στα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας και στα υποκαταστήματά τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμοδίου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο ύψους 2.000 € για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.

 

γ. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1A, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24, στο σύνολό τους, του νόμου 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 108 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και με χρηματική ποινή.}

 

7. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 Διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 128 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Διοικητικές κυρώσεις:

 

α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 3.000 € έως 30.000 € ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1359/Β/2010), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης:

 

α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή

 

β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης αλλά:

 

α)α) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χωρίς να έχουν ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,

 

β)β) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται:

 

i) πρόστιμο ύψους 10.000 €, με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων ή και

 

ii) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 3 ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας,

 

iii) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

 

γ) Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων α' και β' εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1Α, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και με χρηματική ποινή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.