Νόμος 4144/13 - Άρθρο 80

Άρθρο 80


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

 

β. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την περίπτωση α', πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του νόμου 3996/2011.

 

Για κάθε εργαζόμενο, για τον οποίο διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα απασχόληση σε υπερωρία ή υπερεργασία χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, σύμφωνα με την περίπτωση α', επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του νόμου 3996/2011.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/2017) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 

2. Οι σειρές ένατη έως δέκατη τέταρτη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3996/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{, το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του και την καταβολή εξόδων κίνησης και μετακίνησης όσων διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 24 Τροποποιήσεις του νόμου 4052/2012 του νομοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και με χρηματική ποινή.}}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.