Νόμος 4144/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχονται έναντι αμοιβής και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1199/1981 καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του καταστατικού της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών και τα νοσοκομεία, καθώς και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με την σύνταξη και έγκριση του ετήσιου Οικονομικού Προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την Ετήσια Έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών της κατ' άρθρο 7 παράγραφος 2)α του νόμου 3429/2005. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας για την κατανομή των εσόδων της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης στους Φορείς που εξυπηρετεί. Επίσης καθορίζονται οι όροι, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, και ο τρόπος της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η κοινή υπουργική απόφαση επέχει θέση ανάθεσης και ακολούθως συντάσσονται συμβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόμενο έργο. Για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες όπως μισθοδοσίες νοσοκομείων, συντάξεις κ.λ.π. δύνανται να υπογράφονται μακροχρόνιες συμβάσεις με τους εξυπηρετούμενους φορείς. Σε περίπτωση μη υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού η τελική κατανομή των εσόδων της εταιρείας στους φορείς που εξυπηρέτησε θα γίνεται κάθε φορά με τον Ετήσιο Ισολογισμό - Απολογισμό και με βάση την τελική πραγματική παροχή υπηρεσιών. Οι συμβάσεις αυτές δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 19 παράγραφος 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980.}

 

3. Οι οικονομικές χρήσεις μέχρι 31-12-2011 θεωρούνται περαιωθείσες με την προϋπόθεση της έγκαιρης και νομότυπης υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και καταστάσεων. Ειδικά για την οικονομική χρήση 01-01-2012 έως 31-12-2012 και για την οριστική τακτοποίηση της εταιρίας παρέχεται κατ' εξαίρεση και για διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.}

 

5. Από 01-04-2013 δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στοιχεία της οποίας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φορείς που διαθέτουν ακίνητη περιουσία υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός μηνός από κάθε μεταβολή τη βάση και να αναρτούν τις διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών ή πώλησης των ακινήτων τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.