Νόμος 4144/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση του νόμου 3586/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, μπορεί να ανατίθενται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις Τεχνικές Υπηρεσίες τους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο και χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω έργα και εργασίες μπορεί να ανατίθενται και με εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) και του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον η ετήσια προγραμματιζόμενη δαπάνη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μελετών, δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.