Νόμος 4146/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010) και του άρθρου 9 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων:

 

α. στη βιομηχανία,

β. στην ενέργεια,

γ. στον τουρισμό,

δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες,

ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας,

στ. στη διαχείριση απορριμμάτων,

ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας,

η. στον τομέα εκπαίδευσης,

θ. στον τομέα του πολιτισμού,

ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και

ι)α. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 100.000.000 €, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή

 

Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 15.000.000 €, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή 3.000.000 € για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 35996/ΕΥΣ5362/2010 (ΦΕΚ 1388/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή

 

Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 40.000.000 € και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας ή

 

Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή

 

Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 5.000.000 € για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β' του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.}

 

3. Το άρθρο 2 του νόμου 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Η λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). Η γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων με αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.}

 

4. Στο άρθρο 2 του νόμου 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων με Πρόεδρο τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

 

α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή και

 

β) η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.}

 

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3894/2010 που έχει προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), απαλείφεται η λέξη αδειοδότηση.

 

7. Στο άρθρο 9 του νόμου 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νομικά ή πραγματικά κωλύματα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και των συνοδών αυτών έργων, που αποτελούν μέρος επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 3894/2010, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία προωθεί το αίτημα στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προς το σκοπό αυτόν, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την έγκριση της οικείας αναμόρφωσης του εγκεκριμένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το μέρος αυτό, από την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή του επενδυτικού του σχεδίου ή μεταβολή που απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δύναται να εισαχθούν στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί δια των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία.}

 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απαγόρευση της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.