Νόμος 2945/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Κατάργηση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 1 μέχρι και 12 του νόμου 2637/1998, όπως το άρθρο 8 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 2732/1999, καταργούνται.

 

2. Το άρθρο 14 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14:Σκοπός - Αρμοδιότητες

 

1. Σκοπός του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι:

 

α) Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων. Η διαχείριση αυτή στηρίζεται σ' ένα σύστημα ελέγχου που διασφαλίζει τη νομιμότητα των πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

β) Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.

 

2. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι οι ακόλουθες:

 

α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών.

 

β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης.

 

γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης.

 

δ) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/1994 (ΦΕΚ 216/Α/1994) εκτός των περιπτώσεων β)β', δ)δ', ε)ε', θ)θ' και ι)δ)ι)δ', του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και των περιπτώσεων β)β', δ)δ', ε)ε', θ)θ' και ι)δ)ι)δ' του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αυτού.

 

ε) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών.

 

στ) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ζ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση.

 

η) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/1994 εκτός των περιπτώσεων α)α', β)β', δ)δ', στ)στ', θ)θ', ι)α)ι)α', ι)β)ι)β' του εδαφίου α', των περιπτώσεων ε)ε' και θ)θ' του εδαφίου β' και όλων των περιπτώσεων του εδαφίου γ' της παραγράφου αυτής.

 

θ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής - εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών.

 

ι) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού.

 

ι)α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/1994, εκτός από αυτές των περιπτώσεων γ', δ', της περίπτωσης ε' ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η', ι', ι)β', και ι)γ' του άρθρου αυτού.

 

ι)β) Η παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/1994 με τον Οργανισμό Συντονισμού.

 

ι)γ) Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

 

ι)δ) Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 992/1979 στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ι)ε) Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων.

 

3. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται Υπόλογος Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται μέρος ή όλες οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 2, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, των Περιφερειών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.}

 

3. Η περίπτωση η' του άρθρου 15 του νόμου 2637/1998 καταργείται.

 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των εγγυήσεων.}

 

5. Το άρθρο 17 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Νομική Συνδρομή

 

1. Η νομική υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων διεξάγεται από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και από τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή βάσει του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Τα μέλη του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου που απασχολούνται με τις νομικές υποθέσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καταβάλλεται δε σ' αυτούς από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων μηνιαία αποζημίωση ίση με το μισό του βασικού μισθού της οργανικής τους θέσης. Στις δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων εφαρμόζεται ο Κώδικας περί Δικών του Δημοσίου και τα λοιπά δικονομικά προνόμια και ατέλειες του Δημοσίου.

 

2. Η οριζόμενη στο άρθρο 23 νομική συνδρομή προς τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ή και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στο γνωμοδοτικό έργο, καθώς και στο χειρισμό των δικαστικών ή εξωδικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων και των εκδιδομένων σε εκτέλεσή τους εθνικών διατάξεων. Θέματα που αφορούν διαφορές αναφυόμενες μεταξύ Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και τρίτων ή Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και των υπαλλήλων του από την εφαρμογή εθνικών διατάξεων, καθώς και κάθε θέμα από την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, ανήκουν στην αρμοδιότητα των δικηγόρων που προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή σύμφωνα με το άρθρο 23.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2637/1998, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες να μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο στους Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή Προέδρου.}

 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2637/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2732/1999, προστίθεται περίπτωση γ' που έχει ως εξής:

 

{γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 180/Α/1999) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου 2637/1998 καταργείται

 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου καταργούνται

 

10. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

{ε) Μέχρι την, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 29 και την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με τις παραγράφους 19 και 16 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, κατάργηση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 24 υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί ή εκείνοι που πρόκειται να μεταταγούν αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους. Οι αποσπώμενοι τοποθετούνται στις θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους, εφόσον αυτές είναι κενές.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης οι υπάλληλοι των παραπάνω Οργανισμών που υπηρετούν στις περιφερειακές τους υπηρεσίες μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να αποσπώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που εδρεύουν οι υπηρεσίες αυτές.

 

Μετά την κατάργηση των αναφερόμενων οργανικών μονάδων και Οργανισμών, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση των αποσπώμενων υπαλλήλων. Για την παύση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Γεωργίας.}

 

11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως εξής:

 

{στ) Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία βαρύνεται με τη μισθοδοσία του αναφερόμενου στις περιπτώσεις α', β' και δ' προσωπικού που αποσπάται.}

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τοποθετούνται και σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.}

 

13. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 προστίθεται νέα παράγραφος 6)α που έχει ως εξής:

 

{6.α) Στους αποσπασμένους και τους μεταταγέντες υπαλλήλους του άρθρου αυτού, είναι δυνατή η καταβολή από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, πρόσθετων αμοιβών που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι πρόσθετες αμοιβές θα καλύπτουν τη διαφορά των αποδοχών που υπάρχει μεταξύ των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων και δεν θα είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, όπως αυτές υπολογίζονται με βάση την ισχύουσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους.

 

Με τη σύναψη της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, οι συνολικές αμοιβές των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των παραπάνω πρόσθετων αμοιβών, θα είναι ίσες με τις αποδοχές της ανωτέρω Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.}

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών των ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.}

 

15. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο συντονισμός των Οργανισμών Πληρωμής ανατίθεται σε Οργανισμό Συντονισμού. Ως Οργανισμός Συντονισμού ορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμός Πληρωμής, η λειτουργία του οποίου έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Συντονισμού.}

 

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, καταργείται.

 

17. Στο άρθρο 28 του νόμου 2637/1998, προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5.α) Το Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τα Τμήματα, τα εργαστήρια και οι Καπνικοί Σταθμοί Έρευνας του Ινστιτούτου αυτού, που αποτελούν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, καθώς και τα Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του Οργανισμού Βάμβακος, μεταφέρονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και εντάσσονται στα αντίστοιχα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας Καπνού και Βάμβακος, τα οποία ασκούν και τις αρμοδιότητές τους. Η ημερομηνία μεταφοράς και ένταξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Η κινητή και ακίνητη περιουσία των παραπάνω Οργανισμών, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονάδων που μεταφέρονται, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Η μεταβίβαση της περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, ύστερα από αίτηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κλπ. κάθε εμπράγματη μεταβολή επί των ακινήτων που μεταβιβάζονται.

 

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, το κάθε είδους προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Βάμβακος, που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί στις μεταφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, μπορεί, με αίτησή του, να μεταταγεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998.

 

δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απογραφής, παράδοσης και παραλαβής της μεταβιβαζόμενης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 διαγράφονται στον πρώτο και δεύτερο στίχο οι λέξεις του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και.

 

19. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Από τη δημοσίευση της παραπάνω πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις που ασκούσαν υπέρ του Δημοσίου ή είχαν αναλάβει κατά του Δημοσίου οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων περιέρχονται αυτοδικαίως στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς άλλη διατύπωση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Δημόσιο. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων αναλαμβάνει τα αποθέματα της κοινοτικής παρέμβασης με διαπιστωτική πράξη παράδοσης του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων.}

 

20. Οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συμβάσεις, οι εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε πράξη ή απόφαση που έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων ή αναφέρεται σ' αυτή, θεωρούνται ότι συνήφθηκαν ή συστήθηκαν ή εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους.

 

21. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του νόμου 2637/1998 καταργείται και οι λοιπές περιπτώσεις β' μέχρι ι)θ' αναριθμούνται αντίστοιχα σε α' μέχρι ι)η'.

 

22. Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε' του νόμου 2637/1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αξιοποίηση της αγροτικής γης, με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία ΑGROLAND SA.}

 

24. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.}

 

25. Το άρθρο 47 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 47:Σκοπός, πόροι

 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της αγροτικής γης.

 

2. Ειδικότερα η Εταιρία επιδιώκει:

 

α) Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς της αγροτικής γης, κυρίως με τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων αξιοποίησης των αγροτικών εκτάσεων.

 

β) Τη διατήρηση ή δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση της απόδοσής τους με την αύξηση της έκτασης και τη συγκέντρωσή τους, την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης, καθώς και τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός εγγείου, ανθρώπινου, υλικού και άυλου κεφαλαίου.

 

γ) Την υποστήριξη και διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε αγροτικές εκτάσεις και γενικότερα τη διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο.

 

3. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων της η εταιρία διενεργεί κάθε είδους δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

 

α) Η συγκέντρωση, τήρηση και μέριμνα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες για μίσθωση, πώληση, ανταλλαγή, μεταφορά, ομαδοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση ή άλλης μορφής αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη χώρα.

 

β) Η μέριμνα για την αξιολόγηση και αποτίμηση της αγοραίας αξίας των διαθεσίμων για μίσθωση, πώληση ή ανταλλαγή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών.

 

γ) Η αγορά ή διαχείριση αγροτικών εκτάσεων οι οποίες, μετά την εκτέλεση των κατά την κρίση της εταιρίας αναγκαίων βελτιώσεων, θα πωλούνται, θα εκμισθώνονται ή θα μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενδιαφερόμενους, που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους.

 

δ) Η ανάληψη με συμβάσεις που συνάπτει με το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, της διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων ή εγκαταλελειμμένων εκτάσεων ή εκτάσεων που τίθενται προσωρινά ή μόνιμα εκτός καλλιέργειας ως αποτέλεσμα εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ε) Η διαχείριση σύμφωνα με τους στόχους της εταιρίας, κοινόχρηστων, διαθέσιμων ή άλλων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρούνται στην εταιρεία.

 

στ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους αγρότες για την εγκατάστασή τους σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων και με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ζ) Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών στα πλαίσια του σκοπού και των στόχων της εταιρίας και η υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου για την προώθηση των στόχων αυτών και ιδιαίτερα τη βελτίωση των εγγείων διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

η) Η ανταλλαγή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με άλλες αγροτικές εκτάσεις.

 

θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τους ευρύτερους σκοπούς της εταιρείας.

 

4. Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994). Επίσης η εταιρία μπορεί:

 

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις.

 

β) Να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

 

γ) Να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα ή φορέα πραγματοποίησης προγραμμάτων ή μέτρων ή έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε γεωργικές εκτάσεις της χώρας ή δημόσιες γεωργικές εκτάσεις.

 

6. Πόροι της εταιρίας είναι:

 

Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έσοδα από τη συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, έσοδα από την πώληση και γενικότερα από τη διαχείριση αγροτικών εκτάσεων, πρόσοδοι από την περιουσία της, έσοδα από την εκποίηση εκτάσεων που παραχωρούνται στην εταιρία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους των κάθε είδους κεφαλαίων της και από κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές και κληροδοσίες.

 

7. Οι επιχορηγήσεις και τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου και τα κάθε είδους κεφάλαια της εταιρίας κατατίθενται εντόκως στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.}

 

26. Η παράγραφος 4 του άρθρου 48 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, φορείς της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν καταβολής εξ ολοκλήρου της αξίας των μετοχών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συμμετοχή του Δημοσίου επί του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό των μετόχων με δικαίωμα ψήφου.}

 

27. Το άρθρο 49 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 49: Δικαίωμα προτίμησης

 

Για λόγους κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος παρέχεται στην εταιρία δικαίωμα προτίμησης για την αγορά αγροτικών εκτάσεων.

 

Η παροχή του δικαιώματος έχει σκοπό:

 

α) Την εγκατάσταση ή διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο.

β) Την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή τη διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης αγροτικής ιδιοκτησίας.

γ) Τη μείωση του κόστους της γης στην αγροτική οικονομία.

δ) Τη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

ε) Τον οικονομικά άριστο συνδυασμό γης, ανθρώπινης εργασίας και κεφαλαιακού εξοπλισμού.

 

Το δικαίωμα προτίμησης αγοράς αγροτικών ακινήτων υφίσταται και ως προς τα ιδανικά μερίδια των εκτάσεων που πωλούνται ως τέτοια.}

 

28. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 2637/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

α) Κάθε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου, προτιθέμενος να το πωλήσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει, με έγγραφη δήλωσή του, την πρόθεσή του αυτή στο δήμο, στην κοινότητα ή στο τοπικό συμβούλιο που βρίσκεται το πωλούμενο ακίνητο. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, η θέση, τα όρια, το εμβαδόν, ο τρόπος κτήσης του αγροτεμαχίου, το αιτούμενο τίμημα, καθώς και συνοπτική περιγραφή αυτού, ιδίως για το είδος της καλλιέργειας, τον αριθμό, το είδος και την ηλικία των τυχόν φυόμενων δένδρων και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η δήλωση συνοδεύεται από τους τίτλους κυριότητας του αγροτεμαχίου και από τυχόν υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, στην παραπάνω δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η ιδιότητα - επάγγελμά του, καθώς και το τίμημα στο οποίο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η πώληση. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και δήλωση ενδιαφέροντος του αγοραστή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της αντίστοιχης δήλωσης της επόμενης περίπτωσης β'.

 

Περίληψη της δήλωσης του πωλητή τοιχοκολλείται, με την παρουσία δύο μαρτύρων, μέσα σε δύο ημέρες από την κατάθεσή της, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα ή στο κατάστημα του τοπικού συμβουλίου, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε και τους μάρτυρες. Μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την κατάθεση της δήλωσης του πωλητή, ο δήμος, η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν τη δήλωση και το φάκελο με τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά μπορεί να υποβάλουν στον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, η ιδιότητα - επάγγελμά τους και η πρόθεσή τους για την αγορά με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά διαβιβάζονται, εντός πέντε ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, από τον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

γ) Μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την παραλαβή των δηλώσεων ενδιαφέροντος, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει τους τίτλους κυριότητας, υποχρεούται να διαβιβάσει, με έγγραφό της, στην εταιρεία τη δήλωση του πωλητή με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και τις υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά. Στο ίδιο έγγραφο αναγράφεται η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου με βάση τον τυχόν υπάρχοντα πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ή άλλα συγκριτικά στοιχεία της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας αυτής αγοραία αξία του και βεβαιώνεται αν το πωλούμενο είναι ή όχι γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

δ) Η εταιρία, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την περιέλευση σε αυτήν των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, αποφαίνεται ποια από τις προτεινόμενες δηλώσεις αγοράς εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 47. Για τη διαμόρφωση της ως άνω απόφασης η εταιρία απορρίπτει τους μη επιλέξιμους και διαμορφώνει πίνακα εκ των κατ' αρχή επιλέξιμων αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της επόμενης περίπτωσης ε', το προσφερόμενο εξ ενός εκάστου τίμημα και τις πιθανές κρατικές ενισχύσεις που κάθε φορά ισχύουν για καθένα εκ των υποψηφίων αγοραστών. Εάν η κατά τα ανωτέρω επιλεγείσα προσφορά αγοράς δεν γίνεται αποδεκτή από τον πωλητή ως υπολειπόμενη των άλλων προσφορών, η εταιρία ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη συμφωνίας, επιδιώκουσα την αγορά εξ ενός εκ των επιλεγέντων αγοραστών.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά τα ανωτέρω συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ενδιαφέροντος αγοράς, η εταιρία αποφαίνεται αν θα προβεί η ίδια στην αγορά της έκτασης με τίμημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την αναφερόμενη από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αγοραία αξία του συγκεκριμένου ακινήτου. Εντός των πλαισίων αυτών, διαπραγμάτευση του τιμήματος εκ μέρους της εταιρίας απευθείας με τον πωλητή δεν αποκλείεται. Η διαμεσολάβηση της εταιρίας, καθώς και η λήψη της απόφασης για την αγορά από αυτή, παρατείνουν την κατά τα ανωτέρω προθεσμία των είκοσι ημερών, με ανώτερο όριο τις εξήντα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση στην εταιρία των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, πέραν των οποίων αποδεσμεύεται ο πωλητής από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας.

 

Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί το τίμημα που προσδιορίστηκε ή προσφέρθηκε από την εταιρία με την παραπάνω διαδικασία, αποδεσμεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας, εντός του οποίου θα πρέπει να μεταβιβάσει το κτήμα του σε τιμή ίση με την αναγγελθείσα ως μεγαλύτερη προσφορά και σε περίπτωση έλλειψης προσφορών με την τυχόν προσφερθείσα από την εταιρία. Ο πωλητής είναι ελεύθερος να διαθέσει το κτήμα του σε οποιαδήποτε τιμή κρίνει αυτός συμφέρουσα, εντός της παραπάνω προθεσμίας, εάν δεν υπήρξε καμιά προσφορά από την εταιρία ή τρίτο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, που αρχίζει από την κοινοποίηση της αποδεσμευτικής πράξης της εταιρίας, το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας επανέρχεται σε ισχύ.

 

29. Οι υποπεριπτώσεις γ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 2637/1998 καταργούνται και η υποπερίπτωση β)β' της ίδιας περίπτωσης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Μεταξύ περισσότερων αγοραστών, επιλέγεται εκείνος που με την απόκτηση της πωλούμενης έκτασης καθιστά βιώσιμη τη μη βιώσιμη εκμετάλλευσή του. Εάν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση επιλέγεται εκείνος που διαμένει στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκεται η πωλούμενη έκταση και μεταξύ περισσότερων δημοτών εκείνος που δεν έχει βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση.}

 

30. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Έχει εμβαδόν μικρότερο από τέσσερα στρέμματα.

 

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η έκταση βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.}

 

31. Στο άρθρο 50 του νόμου 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Για την ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου που αναλαμβάνει η εταιρεία κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρούσας μπορεί να παρέχει στον επιλεγμένο αγοραστή ενισχύσεις, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες υφισταμένες διατάξεις κρατικών ενισχύσεων, προερχόμενες από ειδικά προγράμματα που μπορεί να θεσμοθετηθούν και των οποίων η διαχείριση θα ανατεθεί στην εταιρεία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.}

 

32. Στο τέλος του άρθρου 51 του νόμου 2637/1998 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επίσης η εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης μετοχών και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

 

33. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία.}

 

34. Στο άρθρο 53 του νόμου 2637/1998, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, καταρτίζει τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρίας, τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ακινήτων, αναθέσεως μελετών, έργων και προμηθειών, τον κανονισμό προσωπικού και το μισθολογικό σύστημα, τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και κάθε άλλο κανονισμό αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρίας.}

 

35. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι εννεαμελές και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας με θητεία των μελών του έως την πρώτη Γενική Συνέλευση.}

 

36. Στο άρθρο 55 του νόμου 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. α) Ο ορκωτός ελεγκτής και η αμοιβή του για την πρώτη χρήση, καθώς και οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

β) Η προθεσμία της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

37. Το άρθρο 56 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 56

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με τα οποία διαβαθμίζεται σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η αγροτική γη.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης του νόμου 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 50 τίθενται σε εφαρμογή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μέσα σε πέντε έτη από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι νομοί, στους οποίους εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις.

 

4. Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8, 12, 13, 15 και 17 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994. Οι κανονισμοί της παραγράφου 8 και η απόφαση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου εκδίδονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

5. Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπου ως δημόσιος τομέας νοείται ο οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και 3 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας.

 

β) Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά τα ανωτέρω ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον με την κατάτμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση και επισυνάπτεται στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία γίνεται μνεία αυτής. Η άδεια κατάτμησης απαιτείται και όταν πρόκειται για διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων που έχουν το δικαίωμα να λύσουν την κοινωνία και παρέχεται, εφόσον με τη λύση δεν επέρχεται κατάτμηση ή η επερχόμενη κατάτμηση δεν παραβλάπτει την αγροτική εκμετάλλευση.

 

γ) Μεταβιβάσεις γεωργικής γης για νόμιμη αιτία, είναι απολύτως άκυρες, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο οικείος συμβολαιογράφος υποχρεούται να κάνει σχετική μνεία στο συμβόλαιο των στοιχείων του ανωτέρω πιστοποιητικού.

 

δ) Κάθε μεταβίβαση της κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και του άρθρου 50, καθώς και κάθε μεταβίβαση με τίμημα μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 είναι άκυρη.

 

ε) Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων έως πέντε εκατομμυρίων δραχμών.

 

7. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 46 έως 56 ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

38. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 66 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 27 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, καταργούνται.

 

39. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η υπηρεσία που βαρύνεται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που αποσπώνται στους παραπάνω Οργανισμούς, καθορίζεται με την απόφαση της απόσπασης.}

 

40. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των συνδέσμων συνεταιριστικών οργανώσεων που αποσπώνται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και στους υπαλλήλους των συνδέσμων συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αποσπασθεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει την υπηρεσία, η οποία καθορίζεται με την απόφαση της απόσπασης.

 

41. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, υπαλλήλων των Οργανισμών αυτών, επιτρέπεται, μέχρι την κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 κατάργησή τους, να συμμετέχουν στα όργανα αυτά και υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στους ίδιους Οργανισμούς με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999.

 

42. Οι διατάξεις της παραγράφου 22)α του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.