Νόμος 4173/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εποπτικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εξαετής.

 

2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

3. Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία είναι ασυμβίβαστη:

 

α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας ή θυγατρικών της,

 

β. με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών,

 

γ. με τη συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και

 

δ. με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου, καθώς και του δημόσιου υπαλλήλου.

 

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγυάται την ανεξαρτησία της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.

 

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει πενταετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας, υποκείμενο σε προσαρμογή και αναθεώρηση, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

β. Επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος.

 

γ. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, το οποίο καταρτίζει ετησίως ο Διευθύνων Σύμβουλος και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

δ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

ε. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και δημιουργικού περιβάλλοντος της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία και την ανοιχτή λογοδοσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

6. α. Για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΝΕΡΙΤ. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ οι υποβληθείσες υποψηφιότητες και τα συνοδευτικά στοιχεία στον Υπουργό αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

β. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού, επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, μετά από εισήγηση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών και ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι την ολοκλήρωση του διορισμού των νέων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων μελών του, που τυχόν έχει λήξει.

 

γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου έβδομου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

7. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι εξαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 6, 3 από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, 2 διορίζονται για τετραετή θητεία και 2 διορίζονται για διετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του στοιχείου β' της παραπάνω παραγράφου 6, παρουσία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του, και προτού εκδοθεί η απόφαση διορισμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου έβδομου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

8. Το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον 5. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση του αντικαθιστάμενου μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 5, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση λήξης της θητείας μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο διαδικασία επιλογής. Κανένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπηρετήσει συνολικά περισσότερα από 8 χρόνια.

 

9. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντα του με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, λόγω αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα, όπως και για πλημμέλημα που σχετίζεται με τα καθήκοντα του και τελέσθηκε κατά την άσκηση τους ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την ιδιότητα μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιλαμβάνεται μετά από αναφορά του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου προκειμένου για μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου για τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

10. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά 3 μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον 4 μέλη του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Internet και Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

 

11. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του για τριετή θητεία, που δεν μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου μπορεί να είναι μόνο μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που η θητεία τους λήγει τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ημερομηνία της εκλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ συμβούλων με την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.