Νόμος 4223/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις σχετικά με Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και πιστοποιημένους εκτιμητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου των θυγατρικών της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4038/2012 από τις 01-01-2010 μέχρι και τη λύση τους και το διορισμό των εκκαθαριστών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των οφειλόμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε όλους εν γένει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσης δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.

 

2. Το άρθρο 8 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 165/Α/2013) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4173/2013 διαγράφονται οι λέξεις πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

3. Στο άρθρο 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1414/Β/2013), από τότε που ίσχυσε, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι μόνο του Δημοσίου για κάθε ζημία, την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης.

 

Για πράξεις ή παραλείψεις του Ειδικού διαχειριστή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί νομιμοποιείται παθητικά το Δημόσιο, το οποίο και συνεχίζει τυχόν εκκρεμείς αστικές δίκες.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου πρώτου του νόμου 1822/1988 (ΦΕΚ 272/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργούμενης κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.}

 

5. Η παράγραφος Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η υποπαράγραφος Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α)α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 και να προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.}

 

β)β) Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 2 διαγράφεται.

 

γ)γ) Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημένου εκτιμητή ή δελτία παροχής υπηρεσιών με αιτιολογία την εκπόνηση εκτιμήσεων ή εκθέσεις εκτίμησης υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο κατά τα τελευταία δύο έτη.}

 

δ)δ) Στο τέλος του στοιχείου α)α' της υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης 2 προστίθενται λέξεις ως εξής: ή από εκτιμητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό με διεθνή ή ευρωπαϊκή αναγνώριση.

 

β. Η υποπαράγραφος Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α', β', δ' και ε' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 του παρόντος νόμου.}

 

β) Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Δύο εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων εκτιμητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής.}

 

γ) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 διαγράφονται οι λέξεις και τα θέματα των εξετάσεων.

 

δ) Οι περιπτώσεις β' έως και στ' της υποπαραγράφου Γ4 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός,

γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά,

δ) κινητά κάθε είδους.}

 

ε) Στην υποπαράγραφο Γ7 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013, οι λέξεις στο άρθρο 41 αντικαθίστανται από τις λέξεις στην υποπαράγραφο Γ8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.