Νόμος 4178/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα 1 έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος 1 έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Μετά την παρέλευση του 1 έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.}

 

2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο 100 € στον φορέα που τις διενεργεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.