Νόμος 4179/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Παρατηρητήριο Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού (εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

 

2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, 1 εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1 μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 1 εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 1 εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 2 εμπειρογνώμονες με πολυετή πείρα σε θέματα τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στην οποία μπορεί να αποσπάται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3528/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει.

 

4. Το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους [Ν] 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.