Νόμος 4179/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα:

 

α) Τμήμα Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

Το γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.
Την εισήγηση για εκσυγχρονισμό - επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ανώτερων σχολών και σχολών ξεναγών.
Την εποπτεία Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.
Την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.
Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών.
Την έκδοση ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών.
Την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών.
Τη διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών.
Την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για την απόκτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών ξεναγών.
Το χειρισμό κάθε θέματος που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
Τον οικονομικό προγραμματισμό, τον προγραμματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού, τη σχεδίαση, την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών - καταρτιζόμενων - τον έλεγχο - παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σχολών Ξεναγών.
Το Χειρισμό θεμάτων εισαγωγής - εγγραφών - μετεγγραφών - κατατάξεων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και στις Σχολές Ξεναγών.
Τις προτάσεις ίδρυσης - κατάργησης Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών.
Τον προγραμματισμό και την εποπτεία υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδικότητα του ξεναγού.

 

β) Τμήμα Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

Το γενικό Σχεδιασμό εκπαίδευσης σε επίπεδο Επαγγελματικών σχολών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Την Εισήγηση για ίδρυση - κατάργηση - αναστολή λειτουργίας τμημάτων - ειδικοτήτων Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Την Εισήγηση για εκσυγχρονισμό - επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τον προγραμματισμό προσλήψεων Εκπαιδευτικού προσωπικού σε Επαγγελματικές σχολές - Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Την εισήγηση για προκήρυξη εισαγωγής μαθητών Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και λήψη μέτρων για διασφάλιση αμεροληψίας και διαφάνειας του συστήματος εισαγωγής μαθητών σε Επαγγελματικές σχολές - Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Την εισήγηση θεμάτων σχετικών με εγγραφές, μετεγγραφές μαθητών Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τη σχεδίαση - υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών σπουδαστών και την παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Την παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος Επαγγελματικών σχολών - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης , (διδακτέα ύλη, απουσίες μαθητών, βαθμολογίες κ.λ.π.).

 

γ) Τμήμα Κατάρτισης και Διασύνδεσης με Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

Τη μελέτη των αναγκών αγοράς εργασίας τουριστικού τομέα και την εισήγηση προγραμμάτων κατάρτισης - μετεκπαίδευσης.
Τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού.
Την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
Τη μέριμνα και τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
Την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας.
Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.

 

2. Στη Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (κυρωτικός νόμος 3528/2007), όπως ισχύει.

 

3. Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, παρέχει δε κάθε δυνατή υποστήριξη για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2012). Η ισχύς των με αριθμό 6209/2013 και 9212/2013 Αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού ανατρέχει από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.