Νόμος 4186/13 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται υποπεριπτώσεις στ)στ', ζ)ζ' και η)η' ως εξής:

 

{στ)στ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012,

 

ζ)ζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου 3448/2006, 19 του νόμου [Ν] 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του νόμου [Ν] 2452/1996, 5 του νόμου 3624/2007, της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994,

 

η)η) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.}

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Σε περίπτωση που τακτικό η αναπληρωματικό μέλος, πλην του Προέδρου, εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, στην κενωθείσα θέση δύναται να οριστεί άλλο τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η διατύπωση γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Για το σκοπό εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, οι θητείες που έχουν διανυθεί θα πρέπει να είναι πλήρεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.