Νόμος 4199/13 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για τα εκμισθούμενα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα με οδηγό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α/1990), όπως ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 τηςυποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200 € έως 800 € και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα από 10 έως 30 ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ', ε' και στ' ως εξής:

 

{δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

στ. Ασφαλιστική ενημερότητα του εργαζόμενου οδηγού.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α' πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β' επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γ' ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ' πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς της υποπερίπτωσης ε' απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ' αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από τον ασφαλιστικό φορέα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.