Νόμος 4199/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση διακοπής των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχομένων υπηρεσιών που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της συμβάσεως με τον Ανάδοχο πέραν των τυχόν προβλεπομένων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.

 

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης συμβάσεως πέραν του προβλεπομένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη.

 

3. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί η κατάσταση με τα έκτακτα μέτρα των προηγουμένων παραγράφων, η Ρυθμιστική Αρχή, με απόφασή της μπορεί να επιβάλει την παροχή δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους αυτών που ισχύουν για Αναδόχους παρομοίων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

 

Η επιβολή υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή επιβολής υποχρεώσεων ως έκτακτα μέτρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.