Νόμος 4199/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος νόμου, η Ρυθμιστική Αρχή, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση των πληροφοριών του προηγουμένου άρθρου, υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το μεταφορικό έργο υπεραστικών επιβατικών μεταφορών που προτίθεται να αναθέσει χωρίς διαγωνισμό.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 2 μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

 

3. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους φορείς, η Ρυθμιστική Αρχή τους καλεί να υποβάλουν προσφορές για το συγκεκριμένο έργο και μπορεί είτε να προβεί στην απευθείας ανάθεση σε όποιον προσέφερε το χαμηλότερο κόμιστρο είτε να διενεργήσει διαπραγματεύσεις για την επιλογή του Αναδόχου είτε να αναθέσει σε φορέα ελεγχόμενο από δημόσια Αρχή.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή θεσπίζει ειδικότερους κανόνες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, καθώς και για τα κριτήρια ανάθεσης.

 

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης συνάπτονται συμβάσεις με το φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς επιβατών, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 8 ετών και να υπερβαίνει τα 10 έτη, με δυνατότητα παράτασης έως και 50% του συμβατικώς οριζόμενου χρόνου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να αναθεωρήσει υφιστάμενες απευθείας συμβάσεις ιδίως στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Κανονισμού.

 

7. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για ανάθεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.