Νόμος 4199/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2963/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 119 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), προστίθεται νέο, όγδοο εδάφιο, ως εξής:

 

{Αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ως άνω συμπληρωματικού ποσού, διατίθεται για την ικανοποίηση των αιτήσεων, που είχαν εμπροθέσμως υποβληθεί (μέχρι τις 31-07-2009), για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 967/1979 (ΦΕΚ 23/Α/1979) πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) προστίθεται περίπτωση ι)β' που έχει ως εξής:

 

{ι)β. Ο λογαριασμός του ποσοστού 1% της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 από τις ετήσιες ακαθάριστες εισπράξεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες μετάπτωσης του ανωτέρω λογαριασμού στο προγενέστερο καθεστώς.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται περίπτωση ε' η οποία έχει ως εξής:

 

{ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.}

 

5. Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β.(i) Με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων, από κοινού, εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους λεωφορεία που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, καθώς και αυτών που θα προέρχονται από αντικατάσταση. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας αποτελείται από το ενεργητικό του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ, αποτιμώμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και καταβολή εις χρήμα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρίες. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιριών μπορούν να γίνουν όλοι οι μέτοχοι του μετατραπέντος κατά την παράγραφο 1 ΚΤΕΛ, εφόσον συμμετάσχουν στην ανάληψη του κεφαλαίου με καταβολή εις χρήμα, σύμφωνα και αναλογικά με τη συμμετοχή που είχαν στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.}

 

6. Στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται άρθρο με τον αριθμό , το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α

 

Όπου στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αναφέρεται σύμβαση μίσθωσης ή εκμίσθωσης λεωφορείων νοείται η ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων και όπου αναφέρεται εκμισθωτής νοείται ο μέτοχος της ανωνύμου εταιρίας, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.