Νόμος 3697/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εξαιρούνται:

 

α. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, οι οποίοι αφορούν χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προβλέπονται από κανόνες Κοινοτικού Δικαίου και δεν καταβάλλουν επιδόματα και παροχές σε υπαλλήλους ή έχουν συσταθεί σε εκτέλεση Διεθνών Συμβάσεων ή Συμφωνιών.

β. Οι λογαριασμοί που εξυπηρετούν αποκλειστικά κονδύλια έρευνας.

γ. Οι λογαριασμοί, οι οποίοι χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις συνδρομές των δικαιούχων τους.

δ. Οι λογαριασμοί των οποίων οι πόροι αξιοποιούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

ε. Ο λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

στ. Ο ειδικός λογαριασμός της Βουλής που τηρείται στο Υποκατάστημα Βουλής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ζ. Ο λογαριασμός του κεφαλαίου ασφαλίσεως χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει Ελληνικού Δημοσίου.

η. Ο λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας του ΟΑΕ.

θ. Ο ειδικός λογαριασμός διαχείρισης δημοσίου χρέους και εξυπηρέτησης εγγυήσεων.

ι. Ο λογαριασμός του προϊόντος από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων ευρώ.

ι)α. Ο λογαριασμός επιδοτήσεων επιτοκίων του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975).

ι)β. Ο λογαριασμός του ποσοστού 1% της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 από τις ετήσιες ακαθάριστες εισπράξεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες μετάπτωσης του ανωτέρω λογαριασμού στο προγενέστερο καθεστώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Η υπαγωγή στις Εξαιρέσεις των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.