Νόμος 4199/13 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ανεξαρτησία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών - Ασυμβίβαστα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση δημοσίου ή μετακλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή να εργάζονται ή να κατέχουν διοικητική θέση σε φορείς ή νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό ή να είναι μέλη άλλης ανεξάρτητης αρχής ή αιρετά όργανα ή υπάλληλοι Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών.

 

4. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών δεν επιτρέπεται να έχουν επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές επιβατών ή σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ή να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ή να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλης φύσεως διαρκή επαγγελματική συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις ή να προσπορίζονται όφελος από υπηρεσίες προς επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους και για δύο χρόνια μετά τη λήξη της.

 

5. Τα ασυμβίβαστα της προηγούμενης παραγράφου υφίστανται για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και όταν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

 

6. Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών που εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα του παρόντος άρθρου εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους.

 

Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος ταυτόχρονα προβαίνει σε αντικατάσταση του εκπεσόντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με τη διαδικασία του άρθρου 57 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.