Νόμος 4199/13 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και την καταβολή των αποζημιώσεων στους Αναδόχους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, ο οποίος προσαρτάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Τον προϋπολογισμό συντάσσει ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών της.

 

2. Ποσοστό 0,5% επί του εκάστοτε ισχύοντος κομίστρου για υπεραστικές οδικές μεταφορές των επιβατών, καθώς και επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τέλη χρήσης δημοσίων σταθμών ή άλλων εγκαταστάσεων υπεραστικών λεωφορείων, αφαιρουμένων τυχόν κρατικών ενισχύσεων ή αντισταθμίσεων πάσης φύσεως, κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό και αποτελεί έσοδο της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

3. Η εισφορά της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει να παρακρατείται από τις ΚΤΕΛ ΑΕ και τα ΚΤΕΛ του νόμου 2963/2001, που εκτελούν υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε περίπτωση μη καταβολής της ως άνω εισφοράς το ποσόν καταλογίζεται εις βάρος της υπόχρεης επιχείρησης, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με το άρθρο 43 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπολογισμού, είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των πόρων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

5. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81 του παρόντος νόμου δύνανται να προβλέπονται και άλλοι πόροι υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, ιδίως από τέλη για την επεξεργασία φακέλων ανάθεσης έργου υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής ή την παροχή άλλων υπηρεσιών.

 

6. Πόροι της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών αποτελούν και πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.