Νόμος 4199/13 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Εκποίηση τροχαίου υλικού από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ' και δ' παραμένει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και εκποιείται από τον ίδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκποίησης παλαιού και άχρηστου τροχαίου υλικού, το δε προϊόν της εκποίησης κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.