Νόμος 4199/13 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Απαλλοτριώσεις υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κωδικοποιημένος νόμος 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001)) για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό της ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής και των οποίων η εκτιμώμενη δαπάνη αποζημιώσεως καλύπτεται από εγγεγραμμένη πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχουν συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. Τυχόν εκδοθείσες σε εκτέλεση πράξεων κήρυξης απαλλοτριώσεων για τον παραπάνω σκοπό εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος από την Υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.