Νόμος 3891/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του παρόντος, μεταβιβάζεται συγκεκριμένο τροχαίο υλικό από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Δημόσιο, ή σε φορέα του Δημοσίου, χωρίς αντάλλαγμα. Με τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Το μεταβιβαζόμενο τροχαίο υλικό αποτελεί το σύνολο του τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος εκτός αυτού που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδομής και στο οποίο περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

 

α) το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των γραμμών,

β) το μουσειακό τροχαίο υλικό,

γ) το χαρακτηρισμένο ως παλαιό και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και

δ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως μη επισκευάσιμο και συνακολούθως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως άχρηστο.

 

Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ' και δ' παραμένει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και εκποιείται από τον ίδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκποίησης παλαιού και άχρηστου τροχαίου υλικού, το δε προϊόν της εκποίησης κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό με τη μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια, μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συμβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυριότητα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και Συμβάσεων Διαρκείας για την προμήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος κατά το έτος 1997, είτε περιήλθε και περιέρχεται με άλλο τρόπο έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Η μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.

 

Η δαπάνη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την τεχνική και οικονομική αποτίμηση του ανωτέρω τροχαίου υλικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β3.24 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Από 01-01-2013, και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συμβάσεων στο Δημόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο το μίσθωμα που προβλέπεται στην μίσθωση τροχαίου υλικού μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούμενο μίσθωμα πιστώνεται σε μερική εξόφληση των χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο που προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. Κατά τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευσή του για τη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του στόλου τροχαίου υλικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παραγράφου 5 και την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης. Πριν από τη μεταβίβαση σε τρίτους ή την καταστροφή, ως άχρηστου, μη επισκευάσιμου ή ακατάλληλου για περαιτέρω χρήση, τροχαίου υλικού που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει ειδική έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού προβλέπονται:

 

α. τα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του στόλου τροχαίου υλικού και η χρήση των επιμέρους κονδυλίων,

β. οι απαραίτητες εργασίες ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού,

γ. τυχόν πρόγραμμα εκποίησης τροχαίου υλικού που δεν χρησιμοποιείται, καθώς και

δ. πρόγραμμα καταστροφής του τροχαίου υλικού που κρίνεται ως άχρηστο, μη επισκευάσιμο ή ακατάλληλο προς περαιτέρω χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

6. Η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να χρησιμοποιεί έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα του τροχαίου υλικού που μισθώνει σε τρίτους για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και φύλαξης, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται. Για τη χορήγηση της έγκρισης, η ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στοιχεία για το τροχαίο υλικό στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, συνοπτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά τους και προϋπολογισμό των εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

7. Στις συμβάσεις εκμίσθωσης τροχαίου υλικού που συνάπτει, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να συμφωνεί ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής ή μετασκευής στο τροχαίο υλικό που μισθώνει, έναντι συμψηφισμού ισόποσων μισθωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, στις συμβάσεις περιλαμβάνεται το ενδεικτικό κόστος των εργασιών, ο μηχανισμός πιστοποίησης του κόστους και της πραγματοποίησης των εργασιών, ο χρονισμός συμψηφισμού των μισθωμάτων και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας έως 10 ετών για το τροχαίο υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 

Η σύμβαση συνάπτεται με όρους αγοράς και σε αυτήν προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα. Από 01-04-2014 και μέχρι τη θέση σε ισχύ της με ημερομηνία 24-06-2016 Σύμβασης Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ που έχει υπογραφεί δυνάμει του ανωτέρω εδαφίου, η ΓΑΙΑΟΣΕ εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το μίσθωμα για τη χρήση του τροχαίου υλικού που προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακρατεί αμοιβή διαχείρισης της σύμβασης στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3 ίση με 10% του συνολικού μισθώματος πλέον ΦΠΑ και το υπόλοιπο διατηρείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ σε ειδικό αποθεματικό και χρησιμοποιείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης στόλου της παραγράφου 5 και τις εργασίες της παραγράφου 6. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύμβαση εκμίσθωσης τροχαίου υλικού στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3, από αναλογία μισθωμάτων ετών 2014, μισθώματα 2015 και αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3 του νόμου 3891/2010, όπως ισχύει, των οποίων καθυστερεί η καταβολή πλέον των 30 ημερών, εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 90/Α/1974).

 

Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν χρηματικό κατάλογο αμελλητί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και του άρθρου 55 που προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989), όπως ισχύουν, για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων ποσών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση της είσπραξης των ανωτέρω, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. Το μέρος των μισθωμάτων που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, μετά την αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής της, διατηρείται σε ειδικό αποθεματικό και προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης στόλου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και τις εργασίες των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου που εκτελεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές παρακρατείται από το μέρος του μισθώματος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας, αποτελούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαίως η, από 10-06-2013, Σύμβαση Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα μισθώματα εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά την παρούσα παράγραφο απαλλάσσονται παντός φόρου και τέλους, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου 2859/2000 (Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.