Νόμος 4213/13

Ν4213/2013: Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09-03-2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/2011) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4213/2013: Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09-03-2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/2011) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 261/Α/2013), 09-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο 1: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός του νόμου

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο 2: Καθήκοντα των κρατών - μελών σε σχέση με τη διασυνοριακή περίθαλψη

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του κράτους - μέλους θεραπείας

Άρθρο 5: Καθήκοντα του κράτους - μέλους ασφάλισης

Άρθρο 6: Εθνικό Σημείο Επαφής για τη διασυνοριακή περίθαλψη

 

Κεφάλαιο 3: Επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

 

Άρθρο 7: Γενικές αρχές για την επιστροφή των εξόδων

Άρθρο 8: Υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση

Άρθρο 9: Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

 

Κεφάλαιο 4: Συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη

 

Άρθρο 10: Αναγνώριση των συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - μέλος

Άρθρο 11: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς

Άρθρο 12: Σπάνιες νόσοι

Άρθρο 13: Ηλεκτρονική Υγεία

Άρθρο 14: Συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Επαναφορά σε καθεστώς Διασύνδεσης

Άρθρο 19: Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Άρθρο 20: Κίνητρα υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές

Άρθρο 21: Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας

Άρθρο 22: Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 24: Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις

Άρθρο 25: Εγκατάσταση και λειτουργία φαρμακείων σε εμπορικά κέντρα και στοές

Άρθρο 26: Οικοδομική άδεια επέκτασης ή προσθήκης σε κτήρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 27: Εποπτεία στον τρόπο διοίκησης και στην οικονομική διαχείριση Μονάδων Ψυχικής Υγείας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-12-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.