Νόμος 4223/13 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) μετά τις λέξεις συλλογικών οργάνων τίθενται οι λέξεις οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών και μετά τις λέξεις ιδιωτικού δικαίου προστίθενται οι λέξεις και της ιδιωτικής οικονομίας και δεν διαχειρίζεται δημόσια χρήματα.

 

2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 μετά τις λέξεις Η Επιτροπή ελέγχου προστίθενται οι λέξεις έχει δικό της αριθμό φορολογικού μητρώου και.

 

3. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 αντικαθίστανται από εδάφια ως εξής:

 

{Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυτόνομη οικονομική και λογιστική υποστήριξη. Οι συμβάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες συμβάσεις και αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της, εκτελούνται δε για λογαριασμό της από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδομή. Η Επιτροπή, όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καταβάλλει σε αυτήν το κόστος των υπηρεσιών αυτών.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν μέλη διδακτικού προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πλήρους απασχόλησης, που δεν προέρχονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Τα μέλη αυτά της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και 5 έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τον πρώτο προϋπολογισμό της Επιτροπής, καλύπτονται ενδεχόμενες δαπάνες από την ημερομηνία ορισμού της Επιτροπής, σύμφωνα με τα παραπάνω.}

 

6. Η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) για όσους εμπίπτουν στο άρθρο 53 του νόμου 4002/2011, αναστέλλεται για μεταβατικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013), μη θιγομένης της εφαρμογής λοιπών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η φορολογία των παικτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4209/2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.