Νόμος 4223/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών διέπονται και από την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία.}

 

2. «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας 30 ημερών, αφότου έλαβαν γνώση της δημοσίευσης της πράξης, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

3. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 39 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των οικοδομικών συνεταιρισμών στην εναρμόνιση των καταστατικών τους εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρισμός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο, ή της εποπτεύουσας αρχής, τα έννομα συμφέροντά του και τα αποτελέσματά της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσμίας εναρμόνισης του καταστατικού. Η πράξη του ειρηνοδίκη καταχωρείται στο μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1667/1987 (ΦΕΚ 196/Α/1987) και κοινοποιείται άμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1667/1987.}

 

4. Η προθεσμία της παραγράφου 14 του άρθρου 39 του νόμου 4030/2011 παρατείνεται από τότε που έληξε για 12 μήνες. Αιτήσεις που έγιναν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται εμπρόθεσμες. Αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη του Ειρηνοδίκη, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, μπορεί να υποβάλει αρμοδίως όμοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.