Νόμος 4223/13 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ - επιχορηγήσεις), καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Επιπροσθέτως, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

β. Προστίθεται περίπτωση iii στο 1.δ του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), σύμφωνα με την οποία:

 

{iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρέωση απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αναστέλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.}

 

3. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη και επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του και για λειτουργικές εν γένει δαπάνες αυτού χωρίς την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων.}

 

β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.