Νόμος 4223/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη ετών προστίθενται οι λέξεις από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

 

2. Στο άρθρο 13 του νόμου 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του νόμου 4174/2013 η λέξη παραλαβή αντικαθίσταται από τη λέξη κοινοποίηση.

 

4. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών και η λέξη παραλαβή αντικαθίσταται από τη λέξη κοινοποίηση.

 

5. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4174/2013 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.

 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 3691/2008},

 

με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

7. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του τροποποιούμενου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διαγράφονται οι λέξεις συμπεριλαμβανομένης της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και και προστίθεται η λέξη συμπεριλαμβανομένων.

 

8. Στην περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη Διοίκησης προστίθενται οι λέξεις και μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις ζ' και η' ως εξής:

 

{ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,

 

η) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο νόμο 3691/2008, όπως ισχύει.}

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 διαγράφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.