Νόμος 4224/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως ισχύει έως την 31-12-2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας ως άνω διάταξης, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί των ήδη εκδοθέντων, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, νόμιμων τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, εφόσον το σύννομο της είσπραξης ή της εκτέλεσης δεν έχει αμφισβητηθεί δικαστικά ή, στην περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε πρώτο βαθμό, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε είδους απαιτήσεις των τελωνείων μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, δεν απαιτείται να έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, προκειμένου να γίνει σύννομα η είσπραξη και η εκτέλεση και όλες οι σχετικές εισπράξεις και πράξεις εκτέλεσης λογίζονται σύννομες, εφόσον δεν έχει εγερθεί δικαστική αμφισβήτηση ή, στην περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε πρώτο βαθμό, κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Για τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι και την 31-12-2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως ισχύει έως την ανωτέρω ημερομηνία, ως προς τον υπολογισμό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει για τις τελωνειακές απαιτήσεις για τις οποίες αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος μέχρι και την ως άνω ημερομηνία.

 

4. Μέχρι τις 31-12-2019 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, υπολογίζεται μηνιαία κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

5. Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν από 01-01-2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατά την εκάστοτε είσπραξη του δημοσίου εσόδου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τις οφειλές σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή Αρχή, πλην της Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίες βεβαιώνονται μετά την 31-12-2014 και για την είσπραξη των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως αντικαθίσταται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος κατά το άρθρο 2 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, από 01-01-2014.

 

8. Όπου στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως ισχύει μέχρι και την 31-12-2013, αναφέρεται η δημόσια οικονομική υπηρεσία ή το Τελωνείο ή το Δημόσιο Ταμείο, νοείται η Φορολογική Διοίκηση, με την εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 54, 55 και 62 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974.

 

9. Όπου στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) αναφέρεται αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την εξαίρεση των άρθρων 3 παράγραφος 5, 62 παράγραφος 1 και 85, η άσκηση των οποίων παραμένει στον Υπουργό Οικονομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.