Νόμος 4224/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συμπλήρωση διατάξεων για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεκαπέντε ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30-09-2014, η Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση.}

 

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για το χρονικό διάστημα μέχρις εγκαταστάσεως του πλειοδότη αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ για οποιαδήποτε αιτία.

 

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ ή οι μέτοχοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 13 του άρθρου 21 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.