Νόμος 4238/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 13-11-2013, στο Υπουργείο Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17, τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, αφενός μεν το Υπουργείο Υγείας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα - Άδωνη Γεωργιάδη, αφετέρου δε της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον Έξαρχο των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος, Σεβασμιότατο κ. κ. Δημήτριο Σαλάχα, δυνάμει της από 13-04-2008 Παπικής Βούλας διορισμού του ως Επισκόπου και σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, αφού ελήφθησαν υπόψη: α) ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου, όπως και η εκπλήρωση των σκοπών, κατά το Καταστατικό λειτουργίας από 25-03-1945 Επισκοπικό Διάταγμα του Εξάρχου των Ελληνορύθμων Καθολικών Ελλάδος κυρίου Γεωργίου Χαλαβαζή εξασφαλίζει την αναγκαία προϋπόθεση της επωφελέστερης δυνατής αξιοποίησης της περιουσίας του, σύμφωνα και με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, β) Το υπ' αριθμόν [ΠΔ] 32/1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 86/Α/1986) Υπαγωγή του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2592/1953 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

 

Ιστορικό

 

Με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/1986, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ εντάχθηκε στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως (ΦΕΚ 53/Α/1953) και του νόμου [Ν] 1397/1983 Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΦΕΚ 83/Α/1983).

 

Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Α3Α/8690/1991 Οργανισμός της Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 631/Β/1991), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ4Α/39184 (ΦΕΚ 1255/Β) και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) το ως άνω Νοσοκομείο διατήρησε το ειδικό καθεστώς λειτουργίας του, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) το ανωτέρω Νοσοκομείο ορίζεται εφεξής ως Ιδρυματικό Νοσοκομείο και διασυνδέεται λειτουργικά με το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο.

 

Άρθρο Πρώτο

 

Το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Εκ των 5 μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου, 4 εξ αυτών, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και 1 εξ αυτών ορίζεται από τον εκάστοτε έξαρχο της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ είναι ο Διοικητής αυτού. Η συγκρότηση του Συμβουλίου διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Άρθρο Δεύτερο

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου, καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στον οποίο εγγράφεται σχετική πίστωση. Για το σκοπό αυτό, το νοσοκομείο επιχορηγείται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014 και μεταγενέστερα το μηνιαίο μίσθωμα προσδιορίζεται στο ύψος των 54.000 € προσαυξανόμενο νομίμως με το αναλογούν χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του εν λόγω μισθώματος θα ισούται με τον πληθωρισμό.

 

Άρθρο Τρίτο

 

Η οικοπεδική έκταση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτά που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ανήκουν κατά χρήση στο Νοσοκομείο, η Διοίκηση του οποίου δικαιούται να προβαίνει σε κάθε μετατροπή, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση, και αντικατάσταση που κρίνει αναγκαία για τη λειτουργία του με την σύμφωνη γνώμη της ιδιοκτήτριας Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου. Η κυριότητα του συνόλου των προαναφερομένων, παραμένει στην Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου με εξαίρεση τον πάσης φύσεως υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό που δεν επηρεάζει την στατικότητα του κτιρίου και έχει αποκτηθεί με κάθε τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο και το λειτουργούν Νοσοκομείο, καθώς και τον εξοπλισμό που θα αποκτηθεί με κάθε τρόπο στο μέλλον.

 

Άρθρο Τέταρτο

 

Οι χώροι της Ιεράς Μονής, καθώς και το προσκυνητάρι του προαύλιου χώρου έχουν καθοριστεί σε προηγούμενες εσωτερικές συμβάσεις μεταξύ της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου και του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, (07-12-1985), (21-12-1994), (28-06-2001), (08-04-2011), οι οποίες παραμένουν ως έχουν.

 

Άρθρο Πέμπτο

 

Παραμένουν τα ισχύοντα όσο αφορά στην νοσηλεία των μοναχών της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου και των Ιερέων και Μοναχών της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και όσων διοικητικά Ιερέων και Μοναχών εξαρτώνται από αυτήν, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικά 442/04-04-2003 θέμα 10.

 

Άρθρο Έκτο

 

Η παρούσα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Διοίκηση και η διαχείρισή του, ασκείται από όργανα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Άρθρο Έβδομο

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 2 αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και αφού αναγνώσθηκε, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς της τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της με νόμο και κατισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Υπουργός Υγείας Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης

 

Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία και την Ιερά Μονή Παμμακαρίστου Θεοτόκου

Ο Έξαρχος Δημήτριος Σαλάχας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.