Νόμος 4052/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διασύνδεση με ιδρυματικά νοσοκομεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρχή της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται σημείο Α. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Β. Όταν ένα εκ των δύο νοσοκομείων που διασυνδέονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 70 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), υπάγεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) (εφεξής ιδρυματικό νοσοκομείο) δεν υφίσταται ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης, διορίζεται όμως κοινός διοικητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του νόμου 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 και την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011. Ο κοινός διοικητής συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρυματικού νοσοκομείου, ως ορίζουν οι ειδικές για τα νοσοκομεία αυτά διατάξεις. Κατά τα λοιπά το ιδρυματικό νοσοκομείο διοικείται σύμφωνα με τις συστατικές του πράξεις και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Το έτερο νοσοκομείο διοικείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), το νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), το νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και το νόμο 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011). Εάν ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες, μπορεί να τοποθετηθεί στο ιδρυματικό νοσοκομείο Αναπληρωτής Διοικητής εφόσον το επιτρέπουν οι συστατικές του πράξεις και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οπότε εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005, ως ισχύει.

 

Γ. Όταν διασυνδέονται δύο ή περισσότερα νοσοκομεία με ιδρυματικό νοσοκομείο τότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος υπό Β όσον αφορά το ιδρυματικό νοσοκομείο και η διάταξη της περίπτωσης Α του παρόντος για τα λοιπά νοσοκομεία της διασύνδεσης.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 προστίθεται το εξής:

 

{Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του εδαφίου β' της παραγράφου 11 του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.