Νόμος 4238/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Θέματα Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αποτελείται από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.}

 

2. Μετά από το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η υποβολή της ως άνω προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά την εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής, ο προσφεύγων υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφυγής αποδεικτικό καταβολής παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 100 €.}

 

3. Προσφυγές κατά αποφάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που έχουν ασκηθεί ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί, εφόσον κατά τη δημοσίευση της παρούσας διατάξεως έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την υποβολή τους και δεν έχει εκδοθεί απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.