Νόμος 4238/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2859/2000, του προεδρικού διατάγματος 113/2010 και του νόμου 3986/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{β) Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που διατίθενται δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ειδικά για την περίπτωση του εδαφίου 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της απόδειξης της διάθεσης με την καταχώρηση των στοιχείων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στις δωρεές και των ποσοτήτων των δώρων ανά είδος αγαθού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.}

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Εξαίρεση από την υποχρέωση της παραγράφου 2, επιτρέπεται αποκλειστικά για τις δαπάνες που επιβάλλονται εκτάκτως, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, από διατάξεις νόμου ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές ή επαρκείς διαθέσιμες πιστώσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας της ανάληψης πριν από τη διενέργεια της δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές, διενεργείται υποχρεωτικά η άμεση αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις και να διενεργηθεί η ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, για το λόγο αυτόν, θα έχει κατ' εξαίρεση ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου, της κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.}

 

β. Το εδάφιο 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{- Τον αριθμό, την ημερομηνία παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 140/Α/2013), και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.}

 

γ. Στην υποπαράγραφο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 οι λέξεις:

 

{από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου}

 

αντικαθίσταται με τις λέξεις:

 

{από την ημερομηνία παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 140/Α/2013).}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε περίπτωση α' της ίδιας παραγράφου.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β. Μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίζει τη συνυπογραφή ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μόνο ως προς τους όρους αυτών με τους οποίους το ίδιο αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, όπως ορίζονται στην εκάστοτε οικεία σύμβαση. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του παρόντος προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.