Νόμος 4238/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο Οργανισμός διοικείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία 5 ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 
{Ο Αντιπρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.}

 

5. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ζ. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχει ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και εκπρόσωπος του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού και ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που συζητούνται.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η θητεία του Αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.}

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.}

 

8. Μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση εξακολουθεί να ασκείται από τους υφιστάμενους Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και Διοικητικό Συμβούλιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.