Νόμος 3918/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός διοικείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία 5 ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. εξομοιώνονται μισθολογικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αντίστοιχα, με το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

 

Αν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έχουν την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

3. Ο Αντιπρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 22. Αποτελείται από τα εξής 11 μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας:

 

α. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται από ένα από τα τακτικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το μέλος που αναπληρώνει τον αντιπρόεδρο, αναπληρώνεται από το πρόσωπο που έχει οριστεί ως αναπληρωματικός του.

 

β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους αναπληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωματικό του και 1 μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, που προτείνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με τον αναπληρωματικό του. Τα μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

 

γ. Τρία πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού τα οποία διορίζονται από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ. Ένα μέλος που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους.

 

ε. Ένα μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του.

 

στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με Α' βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του/της.

 

ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τον αναπληρωτή του που εκλέγονται με ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και μέχρι τις αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

 

η. Τέλος ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται ο αρμόδιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

6. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωση τους.

 

8. Η θητεία του Αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

9. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

 

11. Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τακτικά και αναπληρωματικά, για τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4208/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τακτικά και αναπληρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 36 του νόμου 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.