Νόμος 4249/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τμήματα ή Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, να μεταβάλλονται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή Γραφείων, η διάρθρωσή τους, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητές της συνεχίζουν να ασκούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόμενων φορέων, το δε Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το χρονικό αυτό διάστημα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με τον παρόντα νόμο περιέρχονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού που συστήνονται με το νόμο αυτόν.

 

3. α. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του νόμου 3938/2011 δεν θίγονται.

 

β. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3938/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β.}

 

γ. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 82/2011 (ΦΕΚ 198/Α/2011) καταργούνται, η δε παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 6.

 

4. Στο τέταρτο εδάφιο πριν από το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παράγραφος 7 του νόμου 4024/2011, η φράση Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων του άρθρου 3 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) αντικαθίσταται από τη φράση Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013), προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Με απόφαση του οικείου Αρχηγού ή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ορίζονται οι Αρχές Εγγραφής που υπάγονται στην κάθε Υποκείμενη Αρχή, καθώς και οι οργανικές μονάδες που λειτουργούν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) οι λέξεις άγαμη και άγαμο διαγράφονται. Η φράση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 ετών αντικαθίσταται από τη φράση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.