Νόμος 4250/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του νόμου 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος:

 

α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη / μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή

 

β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης / μεταφοράς του.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος:

 

α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη / μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή

 

β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης / μεταφοράς του.}

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{H καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, εφόσον έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και:

 

α) ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη / μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης ή

 

β) έχει συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διάθεσης και μέχρι τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης / μεταφοράς του.}

 

4. Κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών έτους 2014 και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους δήμους και στις περιφέρειες δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα/κινητικότητα βάσει των διατάξεων του νόμου 4172/2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.