Νόμος 4254/14 - Άρθρο e

Παράγραφος Ε: Λοιπές επείγουσες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Ε.1: Ρυθμίσεις για το συμβούλιο διαχείρισης και αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου

 

1. Στην περίπτωση i) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως ισχύει, οι λέξεις υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' αντικαθίστανται με τις λέξεις υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ'.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ii) της υποπαραγράφου

 

α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995, όπως ισχύει, προστίθεται από την έναρξη ισχύος του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013) εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυημένων δανείων, η οποία δεν συνεπάγεται την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, δεν απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

3. Οι περιπτώσεις iii) και iv) της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{iii) εκπρόσωπο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τον αναπληρωτή του,

iv) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ' Τμήματος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας του Συμβουλίου.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία μετέχουν:

 

α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,

 

γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος - εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο του καθ' ύλην αρμόδιου Τμήματος,

 

ε) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον αναπληρωτή του.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως γραμματέας της Υποεπιτροπής με τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία της Υποεπιτροπής.}

 

Υποπαράγραφος Ε.2: Παράταση προθεσμίας μεταφοράς επιπρόσθετων πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4223/2013 διαγράφεται.

 

Υποπαράγραφος Ε.3: Παράταση προθεσμιών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις

 

1. Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παράγραφος 6 και 42 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύουν) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2013 στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει) και β) απόδοση λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει) παρατείνονται κατά 1 μήνα από τη λήξη τους.

 

2. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα, χορηγείται από 01-04-2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.