Νόμος 4275/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ, του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για την περίπτωση της υπ' αριθμόν 5/2013 (ΦΕΚ 2999/Β/2013) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσης, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετείχαν στην ως άνω Ανακοίνωση να παραμείνουν, με αίτησή τους, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις οποίες τοποθετήθηκαν με βάση τους αναρτημένους από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προσωρινούς πίνακες.}

 

2. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 41 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) οι πινάκες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής είναι οι οριστικοί πίνακες διάθεσης που αναρτώνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό / πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Για τη συγκρότηση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται 152 θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι θέσεις αυτές μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι συσταθείσες, με την παράγραφο 2 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3)β του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 και τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 10/2007 (ΦΕΚ 6/Α/2007) και [ΠΔ] 36/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), 40 θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καταργούνται.

 

β. Οι υπηρετούντες Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθούν να υπηρετούν στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έως τη λήξη της θητείας τους. Εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής πληρούν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, κατατάσσονται για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασής τους στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε κενές θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους από την τριμελή επιτροπή της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002. Για την κατάταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.