Νόμος 4282/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

2. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, το μίσθωμα της παραγράφου 1 αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται η περιοχή αυτή.

 

β) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παραγράφου 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

 

γ) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παραγράφου 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

 

δ) Αν η μονάδα υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και εντός προστατευόμενης περιοχής του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παραγράφου 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και ποσοστό 20% επί του μισθώματος στον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

 

3. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας υπάγεται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων δήμων, η κατανομή για τον καθορισμό του ποσοστού του μισθώματος που εισπράττει κάθε δήμος γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α)α) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης του δήμου και

α)β) την εξυπηρέτηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας από χερσαίες υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου.

 

β) Κάθε δήμος που εισπράττει μίσθωμα σύμφωνα με την περίπτωση α', αποδίδει ποσοστό επί του μισθώματος αυτού σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 ή και Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Το ποσοστό που κάθε δήμος αποδίδει στους ανωτέρω φορείς διαχείρισης είναι ανάλογο του ποσοστού του μισθώματος που εισπράττει.

 

4. Η απόδοση από τους δήμους των ποσοστών επί των μισθωμάτων της παραγράφου 1 στους δικαιούχους φορείς διαχείρισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, πραγματοποιείται αμελλητί και οι σχετικώς απαιτούμενες διαδικασίες εκκινούν αμέσως μετά την είσπραξη του μισθώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.