Νόμος 4282/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται ως χρηματικό ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα, έτος και είδος καλλιέργειας.

 

Για την αρχική μίσθωση το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, η πρώτη από τις οποίες αφορά τα 5 πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης, καθώς και τα έτη της αναμίσθωσης.

 

2. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και καταβάλλεται με τη συμπλήρωση έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 

3. α) Το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 26.

 

β) Το οριζόμενο ως άνω μίσθωμα αυξάνεται κατά ποσοστό 20% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.