Νόμος 4282/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για κάθε παραχώρηση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

 

β) Για κάθε παραχώρηση χρήσης λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

 

2. Η σύμφωνη γνώμη ή γνώμη, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών της παραγράφου 1, η οποία παρέχεται το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας της κάθε υπηρεσίας.

 

3. Ειδικά για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών απαιτείται μόνο η γνώμη των φορέων διαχείρισης αυτών, η οποία παρέχεται μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.

 

4. Αν οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 παρέλθουν άπρακτες, θεωρείται ότι παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη ή η γνώμη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση της μονάδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.